Květen 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody, výkopové práce – odkopávky, zemní hrázky kolem výkopové jámy, záporové pažení včetně kotev a výdřevy, provedení 3 ks čerpacích studní, štěrkový polštář a podkladní beton.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    bourání stropu na odlehčovací komoře;
-    zemní práce.

SO 11.29 Přípojka elektrické energie
-    kompletní zhotovení elektro přípojky.

SO 11.31 Rozvodna
-    provedení střechy včetně hydroizolace a tepelné vrstvy.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
SO 01 Stoka A
-    pokládka kameninových trub DN 400 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 04 Stoka AD
-    pokládka kameninových trub DN 250, DN 300 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Stoka AE1
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 09 Stoka AG, AG1
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

SO 12 Stoka AH1, AH1-1, AI
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    odstranění pařezů, příprava pro výkopové práce, sejmutí a deponie ornice, vytýčení inženýrských sítí;
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených ŽB a prostých betonových základových patek v trase kanalizace;
-    demolice stávajícího betonového sjezdu;
-    rozprostření ornice;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    odstranění pařezů, příprava pro výkopové práce, sejmutí a deponie ornice, vytýčení inženýrských sítí, příprava těžních šachet, pažení.

SO 11.63 Obslužná komunikace
-    stabilizace zemní pláně, pokládka spodních podkladních vrstev.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    příprava přístupové komunikace, vytyčení pažení.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    provedení před zářezu, zaberanění larsenové štětové stěny, výkop na úroveň prvního rozpěrného rámu, montáž prvního rozpěrného rámu.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
SO 04 Stoka F
-    pokládka kameninových trub DN 600 včetně prefa betonových šachet na stoce F, Havlíčkovo náměstí (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Přeložka vodovodu
-    provádění přeložky vodovodního řadu PE DN 80 (podsyp a obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
SO 6.51.1 Hygienizace kalu
-    montáž ocelové konstrukce, nátěry ocelové konstrukce.

Květen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.