Prosinec 2012 - Leden 2013

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody;
-    provádění obsypu RN;
-    2x vnější nátěr hydroizolace;
-    provedena zkouška vodotěsnosti, následná vyčerpání retenční nádrže;
-    odvoz bednících prvků a vyklízení staveniště.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    izolování stropu.

SO 11.30 Přívodná stoka do RN
-    zaústění přívodní trasy do OK včetně zabetonování.

SO 11.31 Rozvodna
-    vnitřní elektroinstalace;
-    montáž zdvojené podlahy – zámečnická;
-    montáž hromosvodu.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
Dokončeny všechny stoky včetně prodloužených odboček.
Probíhají technické přejímky, řešeno předčasné užívání stavby.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 800, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub DN 1000;
-    zhotovení revizních šachet, zásyp se zhutněním.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    provedena zkouška vodotěsnosti;
-    zásyp se zhutněním.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    provedení nadzemní části včetně zastropení, zhutněný zásyp objektu;
-    provedení finální elektropřípojky;
-    provedení zkoušky vodotěsnosti.

SO 11.52 Napojení Lobez – pravý břeh
-    příprava těžních šachet, zaštětování + zemní práce;
-    příprava pro ražbu DN 300.

SO 11.53 Napojení RN (ČS) Stock
-    příprava těžních šachet, zaštětování + zemní práce;
-    příprava pro ražbu DN 300.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
Kompletně předány práce, předčasné užívání stavby.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
Zahájení předávacího řízení, provedení komplexních zkoušek, zahájení zkušebního provozu.

Prosinec 2012 - Leden 2013

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.