Únor 2013

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 800, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub DN 1000;
-    zhotovení revizních šachet, zásyp se zhutněním.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    zásyp se zhutněním, vytažení larsenové stěny.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    betonáž dělících příček;
-    betonáž spádových betonů.

SO 11.52 Napojení Lobez – pravý břeh
-    vytyčovací práce.

SO 11.53 Napojení RN (ČS) Stock
-    příprava těžních šachet, zaštětování + zemní práce.

SO 11.51 Napojení na stávající kanalizaci
-    výkopové práce, pokládka KT DN 500, zásyp a hutnění;
-    demolice železobetonových stok v místech napojení;
-    osazení revizních šachet.

Únor 2013

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.