Září 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody, montáž výztuže stěn na 2 a 3 dilataci (11-12 záběr), montáž a demontáž bednění stěn na 2 a 3 dilataci (11-12 záběr);
-    betonáž stěn včetně osazení dilatačních pásů na 2 a 3 dilataci (11-12 záběr), betonáž těžkých výplňových betonu na druhé polovině 1 a 2 dilataci.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    bourání stávající stěny;
-    osazení stropních panelů včetně zabetonování a prostupu, provedení hydroizolace vodorovné nad stropem.

SO 11.31 Rozvodna
-    provedení vnitřních a vnějších omítek;
-    oplechování střechy, pomocné lešení.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE

SO 03 Stoka AC, AC1, AC2
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí;
-    přeložka vodovodu.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace;
-    rozprostření ornice;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub DN 1000;
-    zhotovení šachty Š45, obetonování potrubí, zásyp se zhutněním.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    montáž bednění a armatury, betonáž dna retenční nádrže.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    předvrtání a beranění nové larsenové stěny, zemní práce – vytěžení stavební jámy;
-    montáž rozpěrných rámů.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE

Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE

SO 03 Stoka C
-    pokládka kanalizačního řadu DN 400, dopojení kanalizace v ulici Hlávkova;
-    dokončovací práce, konečná úprava povrchů komunikace.

SO 05 Přeložka vodovodu
-    dokončovací práce.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV

PS 6.51.11 Hygienizace kalu – technologická část
-    montáž vzduchotechniky.

PS 6.51.12 Odstranění dusíku – technologická část
-    montáž nového aeračního systému AN I;
-    montáž čerpadel AN I;
-    montáž kompozitních dluží AN I.

SO 6.51.3 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu
-    betonáž filigránových panelů;
-    sanace nádrže uskladnění kalu;
-    betonáž betonových patek pod obslužnou lávku, montáž obslužné lávky.

Září 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.