B.2 - Radobyčice

Plzeň je odkanalizována veřejnou převážně jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Městská část Plzeň 3 - Radobyčice je v současnosti částečně odkanalizována. Účelem výstavby kanalizace v Radobyčicích je odkanalizování celého území zástavby městské části Plzeň 3 - Radobyčice tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a na městskou ČOV.

Výstavbou kanalizace v rozsahu SO 01 až SO 12 se řeší základní požadavek na odkanalizování těch částí Plzně 3 - Radobyčice, kde ještě není vybudována veřejná kanalizace.

Část B.2  Kanalizace - Radobyčice

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.