B.6 - Přeštice - ČOV

Město Přeštice (počet trvale bydlících obyvatel v současné době cca 6 500) je odkanalizováno veřejnou, jednotnou stokovou sítí, zakončenou mechanicko–biologickou čistírnou odpadních vod (ČOV). Na ČOV, provozovanou 1. JVS a.s., jsou přiváděny a čištěny odpadní vody městského charakteru – tj. směs odpadních vod splaškových (domovních) a ostatních odpadních vod z průmyslové, resp. komerční sféry a občansko-technické vybavenosti, včetně srážkového odtoku.

Původní ČOV v dnešní technologické sestavě (tj. vodní linka: mechanické čištění, biologické čištění s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, separaci kalu ve stávajících podélných dosazovacích nádržích a dočištění odtékající vody na bubnovém rotačním sítu).

V současné době jsou nároky na provoz ČOV a zároveň i provozní rizika dána následujícími okolnostmi – podmínkami:

  • náročné požadavky na jakost kalu – jako vedlejších produktů čištění OV,
  • recipientem vypouštěných vod z ČOV je Úhlava, která je navíc podle vyhlášky 470/2001 Sb., ve znění vyhlášky 333/2003 Sb. významným vodním tokem,
  • požadavky plynoucí z dokumentů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
  • nevyhovující technický stav vodní linky a kalového hospodářství ČOV.

Východiskem z této situace je urychleně připravit rekonstrukci ČOV. Za tím účelem bylo majitelem a provozovatelem ČOV Přeštice (město Přeštice a 1.JVS, a.s.) zadáno v roce 2005 vypracování dokumentace k územnímu řízení rekonstrukce tohoto vodního díla.

B.6 Přeštice - ČOV

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.