B.1 - RN Plzeň

Vlastní retenční nádrž je navržena jako otevřený podzemní objekt o celkovém objemu retence 10 000 m3 a je rozdělena na šest stejných sekcí. Rozměry jedné sekce jsou 64,65 m * 5,40 m, využitelná hloubka 4,00 – 5,54 m. Nádrž je z důvodu zajištění stability polohy při extrémních stavech hladiny podzemní vody masivní konstrukce.

Plněni jednotlivých nádrží probíhá postupně přepadem z jedné sekce do druhé přes přepadové okno v oddělující stěně. Po skončení dešťové události budou jednotlivé sekce vypouštěny a odpadní voda vyčerpána.

Vypouštění jednotlivých nádrží bude probíhat hradítky s elektropohonem umístěnými na konci nádrží. Odpadní vody budou odtékat do odtokového žlabu, jenž je propojen na první sekci, kde je umístěna čerpací stanice. Z čerpací stanice budou odpadní vody výtlakem a navazující gravitační stokou odvedeny zpět do přívodu na ČOV.

Každá ze sekcí retenční nádrže je vybavena vyplachovací klapkou. Vyplachovací klapky umožňují účinné čištění jednotlivých sekcí.

Na stávající odlehčovací komoře OK 19 budou provedeny rozsáhlé úpravy, které umožní, aby při nárůstu průtoku byly odpadní vody oddělovány nejprve do retenční nádrže. Teprve po jejím naplnění ( včetně přívodné stoky) budou přitékající odpadní vody odlehčovány do Berounky.

Stávající OK 19 bude upravena na odlehčovací komoru s oboustranným bočním přepadem. Současně bude upravena výška stávající přelivné hrany, přes kterou jsou v současnosti odlehčovány odpadní vody do Berounky

ZAJÍMAVOSTI:

Objem retenční nádrže 10 000m³.

Odlehčovací komora:

  • Maximální bezdeštný přítok 550l/s.
  • Maximální přítok do odlehčovací komory 6 924l/s.
  • Maximální odtok z odlehčovací komory na ČOV 2 500l/s.
  • Maximální odtok z odlehčovací komory do retenční nádrže 4 820l/s.
B.1 RN Plzeň

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.