B.6 - Přeštice - ČOV

Dokumentace řeší intenzifikaci stávající ČOV zejména ve dvou technologických uzlech:

  • Hygienizace kalu - Jedná se zejména o rozšíření a opláštění stávajícího přístřešku na kontejner odvodněného kalu, o zhotovení základových patek pro vápenné silo a instalaci sila. Do prostoru rozšířeného přístřešku bude instalováno strojně technologické zařízení související s hygienizací kalu (mísící prvek, pračka vzduchu, dopravník
  • Odstranění dusíku - Stavební úpravy spočívají v rozšíření stávajících obslužných lávek pro umístění a obsluhu čerpadel interní recirkulace, a bude intenzifikován stávající aerační systém s cílem zvýšit jeho oxygenační kapacitu

Dále je součástí projektu sanace a provzdušnění stávající nádrže na uskladnění kalu a posílení oxygenační kapacity stávajícího aeračního systému výměnou stávajících aeračních elementů za elementy z jiného materiálu, které umožňují vyšší zátěž dmychaným vzduchem a doplnění vybavení ČOV o mobilní zařízení pro automatický odběr vzorků.

Řešení stavby respektuje požadavek na zlepšení jakosti vyčištěné vody (odstranění dusíku, intenzifikace aerace), dále bude realizací stavby modernizován provoz ČOV (aerobní stabilizace kalu).

Z technologického hlediska se jedná zejména o doplnění interní recirkulace, která umožní vyšší stupeň recirkulace než za stávajícího stavu, kdy stupeň denitrifikace závisí na recirkulačním poměru vratného kalu.

Stavbou nebude zvýšena látková ani hydraulická kapacita stávající ČOV.

Architektonické řešení stavby je zcela účelové, tvar nových stavebních objektů ČOV se přizpůsobuje tvaru stávajících objektů.

Výhledové vstupní (přítokové) zatížení ČOV Přeštice bylo na základě konzultace s provozovatelem stanoveno na 8200 EO.

Požadavky na rekonstrukci ČOV Přeštice s výhledem k roku 2015, vyplývají zejména z dokumentů PRVKÚK. Roční průměr vstupního znečištění bude odpovídat 8200 EO při středním průtoku 21,1 l/s.

Stávající systém mechanicko biologické ČOV zůstane zachován. Cílem rekonstrukce je především intenzifikace aeračního systému v aeračních nádržích a uskladňovací nádrži kalu a doplnění hygienizace kalu.

Součástí stavby je rekonstrukce stávajících objektů – ocelový přístřešek bude nahrazen novým uzavřeným, stávající kalové nádrže budou sanována.

B.6 - Přeštice - ČOV

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.